Cbs yer belirleme

Arazi   kullan ı m  verisine   ait  alan   bilgilerine  ili ş kin k ı lavuzun ö ng ö rd üğü ş ekilde karbon C hesaplamas ı yap ı lm ış t ı r. Her sene hesaplanacak sera gaz ı bildirimlerimiz i ç in yaz ı l ı m geli ş tirilmesi planlanm ış olup, bu do ğ rultuda gerekli ç al ış malar ba ş lat ı lm ış t ı r.

Cbs yer belirleme - Note 8 arama kaydetme

B ö ylelikle  Daire  Ba ş kanl ığı m ı zca LULUCF kapsam ı nda sera gaz ı emisyon hesaplamalar ı n ı n ve raporlamalar ı n ı n Tier 3 Klavuzun ö ng ö rd üğü en ü st seviye seviyesinde sunulmas ı planlanmaktad ı r. Organik tar ı m, sulak alanlar ve mera alanlar ı i ç in yap ı lan ç al ış malar ı n dahil edilmesi ile birlikte raporlama i ç in daha detayl ı sonu ç lar elde edilebilecektir.

Tar ı m   İş letmelerinin   karbon   ayak   izini   hesaplayacak   bir   yaz ı l ı m tasarlanm ış ve web sayfas ı ü zerinden payla şı ma a çı lacakt ı r. Ba ş lat ı lan ç al ış ma tamamland ığı nda ulusal bildirimlerimize konu raporlamalar daha detayl ı bilgiler i ç erece ğ i i ç in daha do ğ ru sonu ç lar ı yans ı tacakt ı r. Ü lke olarak hen ü z bir taah ü t ü müz olmamakla birlikte, t ü m di ğ er taraf ü lkelerle beraber sorumluluk ve çabala r ı m ı z ı n gelecekte daha da artaca ğı d üşü ncesiyle ç al ış malar ı m ı za h ı z vermekteyiz.

Netcad Portal

Toprak Su Genel M ü d ü rl üğü taraf ı ndan haz ı rlanan K ö y Envanterlerinde yer alan k ö y s ı n ı rlar ı STAT İ P kapsam ı nda taranarak bilgisayar ortam ı na at ı lm ış ve CBS yaz ı l ı mlar ı kullan ı larak ilk defa say ı sal k ö y s ı n ı rlar ı elde edilmi ş tir. Al ı nan makam onay ı do ğ rultusunda STAT İ P verilerinin kamu kurumlar ı , ö zel ş irketler ve ü niversitelerle payla şı m ı na ba ş lan ı lm ış t ı r. Daha sonra, Diyarbak ı r, Mardin ve Gaziantep illerinde ilave 25 istasyon kurulumu daha ger ç ekle ş tirilmi ş olup y ı l ı nda 50 istasyon ilave ile istasyona ula şı lm ış t ı r.

Proje kapsam ı nda 7 farkl ı i ş kaleminde ç al ış malar tamamlanm ış olup, gelinen son durum a ş a ğı daki gibidir:. Kadastral Veri Taban ı Ü retimi:. T ü rkiye genelinde Tapu Kadastro Genel M ü d ü rl üğü birimleri taraf ı ndan say ı salla ş t ı r ı lmas ı istenen t ü m kadastro paftalar ı toplanm ış ve paftalar ı n ı n tarama i ş lemleri tamamlanm ış t ı r. Taramas ı yap ı lan paftalar ü zerinden kadastro parsellerinin say ı salla ş t ı rma i ş lemlerine ba ş lanm ış t ı r. Tar ı m Parselleri Veri Taban ı n ı n Olu ş turulmas ı :.

Tar ı m parselleri veri taban ı n ı n olu ş turulmas ı nda iki temel veri kullan ı lmaktad ı r: SPOT 5 uydusu 2. Toplula ş t ı rma Atlas ı Veritaban ı n Olu ş turulmas ı :. Bu i ş kaleminde Veri taban ı tasar ı m ı ç al ış malar ı tamamlanm ış t ı r. Portal i ç eri ğ inin tasar ı m ı ve aray ü z tasar ı m ı tamamlanm ış t ı r. Portalda yer alan projeler ile ilgili bilgiler Daire Ba ş kanl ığı m ı z taraf ı ndan haz ı rlanarak, i ç eri ğ e eklenmi ş tir.

Arama formu

G ö r ü nt ü Image Servislerinin Olu ş turulmas ı :. ArcGIS server ü zerine kurulmu ş olan G ö r ü nt ü servislerine görüntü aktar ı m ı tamamlanm ış ve sunuma haz ı rlanm ış t ı r. Veri Depolama ve Ar ş ivleme Sistemi Geli ş tirilmesi:. TARB İ L   projesi   kapsam ı nda   teknik   ş artnamede   yer   alan   faaliyet   kalemlerinin kontrol a ş amas ı tamamlanma s ü recine gelmi ş tir. Proje kapsam ı nda, y ı l ı b ü t ç esi kapsam ı nda ger ç ekle ş tirilmi ş bulunan Tar ı m ve Kadastro parsellerine ili ş kin veritaban ı n ı n Tar ı m Bilgi Sistemi i ç erisinde yer almas ı mevcut ve geli ş tirilmesi planlanan bilgi ve kay ı t sistemlerinin entegrasyonu sa ğ lanacak, TKGM KVK sisteminin altyap ı s ı g üç lendirilecek, y ı l ı nda İ T Ü taraf ı ndan al ı m ı ger ç ekle ş tirilen yer istasyonu ç al ışı r hale getirilecektir.

S ö z konusu istasyonlar ı n kurulmas ı gereken noktalar ş artnameye uygun olarak, CBS ortam ı nda mekansal analizler ile tespit edilecektir. Bahsi ge ç en yer istasyonlar ı nda 34 farkl ı veri tipinde ö l çü m ve kay ı t yap ı lmaktad ı r. Elde Edilen. Kadastro Parsel Sayısı. Uygulama - Gerçekleştirme. CBS'nin gerçekleştirilmesi karmaşık bir görev olup, basit görülmemelidir. Ancak, aynı zamanda kazançları da oldukça fazladır. CBS'nin sağlamış olduğu yararlar: Daha açık haritalama Coğrafi ana hat veri setlerinin oluşturulması Verinin daha kolay işlenmesi Daha verimli veri saklanması Coğrafi değişkenler arasında ilgi kurma yeteneği Karar verme kapasitesinin geliştirilmesi İlgili gruplarla iletişim yeteneğinin geliştirilmesi Bazı sınırlamalar ve potansiyel problemler de yer almakta olup, bu etkenler öğeler her CBS analizinin kalitesini zayıflatabilmektedir.

Bu etkenler dahilinde:. Bu bölümde, sınırlamaların en aza indirilmesi ile kazançların en fazla duruma getirilmesinde kullanıcıya yardımcı olabilecek arayışlar sunulmaktadır.

Yer işaretleri oluşturma ve yönetme

Aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır: haritalanacak gerçek durumun karmaşıklığı personel ve eğitim ihtiyaçlarını da kapsayan organizasyon nitelikleri veri kalitesi maliyet kaynak verileri kıyı çevresi ile ilgili zamana bağlı olan özel durumlar BKY için CBS kullanımında özel durumlar:. Kıyı bölgeleri için karar-vermede, verilerle ilgili 4 önemli nokta; Bowers tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:. Belirli bir projede CBS'nin başarı ile gerçekleştirilmesi olasılığını artırmak için; karar döngüsünün tüm elemanlarını dikkate alan bir strateji geliştirilmelidir.

Bu sayede, veri kalitesi korunabilir ve kararın kalitesi de en uygun duruma getirilir. Tipik bir CBS proje yönetimi aşağıdaki şekilde yürütülebilir:.


  • Haritadaki konumları yer işaretleriyle işaretleme;
  • Downloading prezi...?
  • Cbs yer belirleme?

Çalışma amacının belirlenmesi. Veri ihtiyaçlarının belirlenmesi.

Sevdiğin Kişi Şuanda Nerde(Tek Tıkla Konum Öğren)

CBS kullanımı için bir plan hazırlanması bazen Kartografik Model olarak anılır. Gerekli verilerin birleştirilmesi. Ancak, önemli noktalar olarak; aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:. CBS'ne verilerin girilmesi. CBS'nin sorgulanması.

Özet olarak, veri kalitesinin alınan kararın seviyesine uygun olması önemlidir. Eğer veri kalitesi çok düşük ise; alınan karar, en-iyinin altında optimal-altı kalacaktır. Bir CBS projesinin her aşamasında, veri kalitesini zayıflatıcı bir unsur olabilir. Bu yüzden uygun veri kalitesini sürdürebilmek için proje, dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Kıyı alanlarında haritalanan birimler daha karmaşık olabileceğinden, veri kalitesinin önemi daha da artmaktadır. Gereken Yazılım ve Donanım. Son olarak, bir CBS'nin kurulması için, uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu yazılımlarda hiçbir veri bulunmamaktadır ancak, kullanıma hazır bir yapısı vardır. Gerek duyulan veriler girildiğinde, yazılımlar daha iyi karar almaya yardımcı olmaya başlamaktadır.

cbs yer belirleme

Daha ileri CBS paket programlarının çalıştırılması için biraz daha özel ekipmanlar gerekmektedir. Bu halde, en kısa sürede CBS kullanımından bir yarar sağlanabilir. Akıllı cep telefonlarını Android, iOS ve bilgisayarları Mac, Windows eş zamanlı olarak takibe alabilirsiniz. Türkiye, e-devlet projesinin bir parçası olarak, DPT tarafından organize edilen, Bununla birlikte proje kapsamında, bölgenin belli başlı yerleşim alanlarında görülen kanser vaka dağılımları CBS ortamında sunularak bu dağılımların coğrafi ilişkileri irdelenip, konumsal bazlı analizleri gerçekleştirip, sonuçları geo-istatistiksel anlamda yorumlanmıştır.

Bu proje kapsamda Trabzon İli havzalarında çevresel kirliliğe neden olabilecek etmenler belirlenerek, bu kirleticiler ve çevreye olan etki alanları haritalar üzerinde gösterilecektir. Bu çalışma ile belirlenen havzalarda endüstriyel, evsel, tarımsal ve yoldan kaynaklı oluşabilecek kirliliğin neler olduğu ve bu kirleticilerin hangi bölgeleri ne düzeyde etkileyebileceğinin konumsal olarak incelenmesi hedeflenmiştir.

Doğalgaz İletim Hatları DGİH , mevcut rezervlerin talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtılabilmesi için en uygun taşıma yöntemlerinden biridir.

see Bu hatlar uzun mesafelerde büyük bütçeler kullanılarak inşa edilmektedir. Boru hattıprojelerinin yapım maliyetlerinin düşürülebilmesi, ortaya çıkardığı çevresel zararların azaltılabilmesi ve yapım süresinin en aza indirgenmesi, başlangıçta güzergâhın doğru belirlenmesine bağlıdır.